Đơn vị trực thuộc Ben Thanh TSC
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Đại hội cổ đông năm 2019
Báo cáo của Ban kiểm soát (05/04/2019)
Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (05/04/2019)
Tờ trình Về việc Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (05/04/2019)
Công văn HĐQT gửi Quý vị cổ đông V/v Đóng góp ý kiến cho Hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (05/04/2019)
Tờ trình Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (02/04/2019)
Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 - Phương hướng hoạt động năm 2019 (02/04/2019)
Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 (02/04/2019)
Chương trình nghị sự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (02/04/2019)
Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (02/04/2019)
Tờ trình Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) (02/04/2019)
 Xem tiếp   1 2 >
Tin mới
Dịch vụ tài chính
Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non nước
Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng (TVI JSC)
Số lượt truy cập : 5221645
Trang web liên kết